#

Mevzuat

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANELERİ YÖNETMELİĞİ

Madde  1-  Bu yönetmelik Kafkas Üniversitesi Merkez ve Birim Kütüphanelerinin tanımını, görev ve Çalışma esaslarını belirlemek amacı ile düzenlenmiştir.

Madde  2- Bu yönetmelikte:

a.  “Üniversite” Kafkas Üniversitesi’ni,

b.  “Başkanlık” Kafkas Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nı,

c.  “Başkan” Kafkas Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı’nı,

d.  “Birim” Kafkas Üniversitesi’ne Bağlı Fakülte, Enstitü ve Yüksekokulları,

e.  “Birim Yöneticileri” Kafkas Üniversitesi’ne bağlı Fakülte Dekanları, Enstitü Müdürleri ile Yüksekokul Müdürlerini,

f.   “Birim Kütüphaneleri” Kafkas Üniversitesi’ne bağlı birim kütüphanelerini ifade eder.

Madde  3-  Kafkas Üniversitesi Kütüphaneleri

a.  Merkez Kütüphanesi ile birim kütüphanelerinden oluşur.

b.  Üniversitenin eğitim, öğretim ve araştırma ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olurlar,

Madde  4-  Kütüphane hizmetleri; Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 38’inci maddesi uyarınca kurulan birim Kütüphanelerinin yöneticileri tarafından yürütülür.

Kütüphaneye alınması istenilen (Kitap, peryodik, mikrofilim, disket vs.) materyallerin seçimi ve fiyatı belli olmayanların fiyat takdiri Rektör veya Rektör Yardımcısı Başkanlığında birim yöneticileri ile Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı ve en az 1 kütüphaneciden oluşan “Kitap Seçimi ve Değer Takdir Komisyonu”nca bütçe ödenekleri dikkate alınarak yapılır.

Madde 5- Başkanın atanması ve görevleri  :

a.  Tercihen kütüphanecilik eğitimi görmüş ve konusunda tecrübeli kişiler arasından 2547 sayılı kanunun ilgili maddeleri uyarınca atanır.

b.  Kütüphane Hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için gerekli kadroyu oluşturur. Kütüphane işlerini planlar, yönetimi ve işbölümünü sağlar, hizmetiçi eğitim ve denetim görevini yerine getirir.

c.  Birim kütüphaneleri ile işbirliği yaparak teknik ve okuyucu hizmetlerinin koordinasyon ve standardizasyonunu sağlar.

d.  Kütüphaneye alınacak personelin seçiminde sınav komisyonuna katılır.

e.  Kütüphanecilik alanındaki gelişmeleri izleyerek yeni teknolojilerin kütüphaneye girmesi için çalışmalar yapar,

f.   Yurt içinde ve yurtdışında kütüphanecilik konularında düzenlenen seminer ve konferansları izler,

g.  Kütüphanenin yıllık giderlerini gözönüne alarak düzenlenen bütçe taslağını Rektörlüğe sunar.

h.  Yıl sonunda birim kütüphanelerinin yöneticileri ile toplanarak kütüphanelerin çalışmaları ile ilgili raporu hazırlar ve Rektörlüğe sunar.

Madde 6- Birim kütüphanelerinin yöneticileri, tercihen kütüphanecilik eğitimi görmüş deneyimli kişiler arasından atanır. Bu yöneticiler ve birim kütüphanelerinin diğer teknik ve idari personeli birim yöneticisine bağlıdır.

Madde 7- Birim kütüphanelerinin yöneticileri 5. maddede Başkana verilen görevleri birim kütüphanesi içinde yerine getirir. Madde “5/h” ile belirtilen toplantıya katılır. “5/c”  maddesinde belirtilen teknik ve okuyucu hizmetlerindeki koordinasyon ve standardizasyona uyar.

Madde 8-  Kütüphane hizmetleri, teknik hizmetler ve okuyucu hizmetleri olmak üzere ikiye ayrılır.

Madde 9-  Teknik hizmetler aşağıdaki faaliyetleri kapsar:

a.  Üniversitede eğitim ve öğretimi desteklemek ve araştırmalarda yardımca olmak üzere kitap, süreli yayın, gör-işit araç gereçleri ve diğer materyalin temin edilmesi,

b.  Kütüphanelere sağlanan materyalin en uygun sisteme göre düzenlenerek okuyucuların yararlanmasına sunmak üzere kataloglandırılması ve sınıflandırılması,

c.  Yıpranan materyalin onarımı ve ciltlenmesi (Bu iş cilt atölyesi tarafından gerçekleştirilir).

d.  Kütüphane kolleksiyonuna yeni katılan materyalin bir düzen içerisinde Üniversite içine ve dışına duyurulmasıdır.

Madde 10- Okuyucu hizmetleri aşağıdaki faaliyetleri kapsar:

a.  Danışma Hizmetleri:

Kütüphane düzeninin ve kolleksiyonunun Üniversite içinde ve dışında tanıtıldığı, Öğretim Elemanlarına bibliyografya taramaları konusunda yardımcı olunan, yeni çıkan yayınların duyurulduğu, enformasyon hizmetlerini yürütmek ve kütüphanenin kullanımına yardımcı olmak amacıyla eğitim programlarının düzenlendiği danışma hizmetleri.

b.  Ödünç verme hizmetleri:

Kütüphane kolleksiyonunun kütüphane içi ve dışı dolaşımını sağlamak ve denetlemektir. Ancak ansiklopedi, sözlük, abstraktlar, indexler ve benzeri başvuru kaynakları, süreli yayınların son sayıları, yazma ve nadir eserler, tezler, görsel-işitsel materyal, reserve ve birimlerce tespit edilen diğer eserler kolleksiyonu kütüphane dışına ödünç verilemez.

c.  Tüm birimler bir kampüste toplanarak merkezi kütüphane gelişinceye kadar her birimi ilgilendiren kitaplar ve diğer yayınlar ilgili birim kütüphanelerine verilebilir.

d.  Görsel-İşitsel hizmetleri: Eğitim, öğretim ve araştırmayı destekleyecek görsel-işitsel araç ve gereçlerini seçmek, sağlamak, çoğaltmak ve belli bir düzen içinde hizmete sunmaktır.

e.  Kütüphanelerarası İşbirliği Hizmetleri: Kullanıcıya araştırma ve eğitim çalışmaları için gerekli olan ancak kütüphanede bulunmayan materyali, diğer kütüphanelerden ya da gerektiğinde yurt dışından sağlamaktır.

Madde 11- Bu yönetmelik hükümleri uyarınca kütüphane hizmetleri:

a.  Merkez kütüphanesinde, başkan tarafından hazırlanan Rektörce onaylanan ilkeler çerçevesinde,

b.  Birim kütüphanelerinde 4. maddede belirtilen kütüphane komisyonumuzca hazırlanan ve birimin ilgili kurullarından geçirilen ilkeler çerçevesinde yürütülür.

Madde 12- Üniversite kütüphanesinde bulunan yazma ve nadir eserlerin onarılması, okuyucu hizmetlerine hazır hale getirilmesi ve hizmete sunulması Üniversite Yönetim Kurulunun bu yönetmelik çerçevesinde tespit edeceği ilkeler uyarınca sağlanır.

Madde 13- Üniversitenin Öğretim Elemanları, personeli, öğrencileri kütüphanelerden yararlanabilir. Yurtiçinden ve yurtdışından gelen araştırmacıların kütüphaneden yararlanması Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanının iznine bağlıdır.

Madde 14- Kütüphaneden yararlanan bütün okuyucular kontrol edilir ve materyal çalınmasına karşı her türlü tedbir alınır. Kütüphaneden yararlananlar ödünç aldıkları materyali iyi kullanmakla ve belirtilen tarihte geri vermekle yükümlüdür. Yazma ve nadir eserlerle arşiv materyalinin incelenmesi birim yöneticisinin iznine bağlıdır.

Madde 15- Üniversite mensupları aşağıda belirtilen kurallarla ödünç materyal alabilirler.

a.  Öğretim Elemanlarına en çok iki “ciltli dergi” bir hafta süre ile verilir.

b.  Kitaplar, Öğretim Elemanlarına en çok 10 adet ve bir ay süre ile, öğrencilere 5 adet 15 gün süre ile ödünç verilir.

c.  Geri dönen kitapların süresi, başka istekli yok ise Öğretim Elemanları için 1’er aylık, öğrenciler için 15’er günlük sürelerle uzatılabilir.

d.  Üzerinde süresi dolmuş kitap, süreli yayın bulunduranlara yenileri verilmez.

Madde 16- Gününde iade edilmeyen ve ödünç verme süresi uzatılmayan kütüphane materyallerinden her geçen gün için para cezası alınır. Bu cezanın miktarı Başkanın önerisi üzerine ve Rektörlükçe tespit edilir.

Madde 17-Ödünç alınan materyallerin kaybedilmesi ya da yıpratılması durumunda:

a.  Okuyucu-kullanıcıdan, teslim etmediği kütüphane materyalini bir ay içinde sağlaması istenir.

b.  Bunu sağlayamıyorsa, materyalin bedeli rayiç değerine %50 eklenerek ödettirilir ve ayrıca gecikme ücreti alınır.

c.  Kütüphane komisyonlarınca, fiyatı belli olmayan veya rayiç bedelinin altında görülen materyal için piyasa araştırması yapılarak rayiç bedel tespit edilir.

Madde 18- Üniversitede yapılan doktora, yükseklisans ve mezuniyet tezlerinin birer nüshası Kütüphanede toplanır.

Madde 19- Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 20- Bu yönetmelik hükümlerini Kafkas Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

T.C.
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
YÖNERGESİ

 Amaç
Madde 1- Bu yönerge, Kafkas Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’ nın  örgütlenme, yönetim ve çalışma esasları ile kütüphane hizmetlerinden yararlanma koşullarını ve uygulama esaslarını belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Kapsam
Madde 2- Bu yönerge Kafkas Üniversitesi Merkez ve Birim Kütüphanelerinin işleyişini ve diğer eğitim-öğretim birimleriyle koordinasyonunu düzenler.

Tanımlar
Madde 3- Bu yönergede geçen;

 • Üniversite: Kafkas Üniversitesini,
 • Birim: Kafkas Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuar, uygulama ve araştırma merkezlerini,
 • Daire Başkanlığı: Kafkas Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nı,
 • Merkez Kütüphane: Kafkas Üniversitesi Merkez Kütüphanesini,
 • Materyal: Kütüphanelerde kullanılabilir her türlü bilgi kaynaklarını,
 • Kullanıcı: Kütüphaneden yararlanan öğretim elemanları, öğrenci ve kurum personeli ile araştırmacıları ifade eder. 

Kuruluş Amaçları

Madde 4- Kütüphaneler, üniversitenin eğitim ve öğretimi doğrultusunda araştırma, eğitim ve öğretim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan ve bu amaç doğrultusunda hizmet veren kurumlardır.
Üniversite kütüphaneleri bu amacı gerçekleştirmek için;

 • Gerekli her türlü bilgi ve belgeyi sağlar.
 • Sağlanan bilgi ve belgeleri bütün araştırmacıların, üniversite öğrencilerinin ve çalışanların kullanımına sunulacak şekilde düzenler.
 • Mevcut bilgi kaynaklarından en iyi şekilde yararlanılmasını sağlamak amacıyla her düzeydeki kullanıcıya kurum içi ve dışı hizmet verir.

Örgütlenme
Madde 5-  Üniversitedeki kütüphane hizmetlerinin tek bir merkezi kütüphane çerçevesi içinde örgütlenmesi ve yürütülmesi esastır. Birden fazla eğitim kurumunun bulunduğu yerleşim alanlarında  birer merkezi kütüphane,  tek bir yüksek öğretim kurumunun bulunduğu yerleşim alanlarında ise o yüksek öğretim kurumuna ait birer kütüphane kurulabilir. Bölümler ve daha alt düzeydeki birimler için ayrı ayrı kütüphaneler kurulamaz.

Yönetim
Madde 6- Kafkas Üniversitesi Kütüphane hizmetleri, bu yönerge hükümleri çerçevesinde Daire Başkanlığı tarafından düzenlenir ve yürütülür.

Kütüphane Hizmetleri

Madde 7- Kütüphane hizmetleri “ teknik hizmetler” ve “okuyucu hizmetleri” olmak üzere ikiye ayrılır.

Teknik Hizmetler

 • Kitap, süreli yayın, tez, mikro-film, CD, disket vs. gibi her türlü kütüphane materyalinin seçimi, satın alınması ve bağış (kütüphane dermesine uygunluk ve güncellik esas alınır) veya değişim yolu ile sağlanması,
 • Sağlanan kütüphane materyalinin çağdaş bilimsel yöntemler uyarınca sınıflandırılması, kataloglanması, ihtiyaç sahiplerinin kullanımına hazır duruma getirilmesi ve sürekli olarak kullanıma hazır bulundurulması hizmetlerini kapsar.
 • Kafkas Üniversitesi Merkez Kütüphanesinde; kataloglama Anglo American Kataloglama Kuralları-2’ye (Anglo American Cataloguing Rules-2), sınıflama Kongre Kütüphanesi  Sınıflama Sistemi’ne (Library of Congress Classification System) göre yapılmakta ve MARC formatında bilgisayar ortamına aktarılmaktadır.

Okuyucu Hizmetleri

 • İhtiyaç sahiplerinin belirli bir “yerinde inceleme” ve “ödünç verme” sistemi çerçevesi içinde her türlü kütüphane materyalinden yararlanmalarının sağlanması,
 • Fotokopi, yayın taraması ve benzeri hizmetlerin düzenlenmesi ve yürütülmesi,
 • Kütüphanede bulunmayan materyalin yurtiçi veya yurtdışındaki kütüphanelerden sağlanması,
 • Görsel ve işitsel araç, gereç ve materyalin ihtiyaç sahiplerinin yararlanmalarına hazır bulundurulması,
 • Kütüphane hizmetlerinin tanıtılması ve bu hizmetlerden yararlanmanın yaygınlaştırılması için üniversite içine ve dışına yönelik seminer, konferans ve yayın yollarıyla ihtiyaç sahipleri ile iletişim sağlanması hizmetlerini kapsar.

Kütüphaneden Yararlanma

Madde 8-  Üyelik Koşulları:

 1. Kütüphaneden, Üniversitenin akademik ve idari personeli, emekli akademik personeli, kayıtlı öğrencileri ile üniversite dışından gelen araştırmacılar yararlanabilirler.  
 2. Üniversite dışından gelen araştırmacılar sadece kütüphane  içerisinde sunulan hizmetlerimizden faydalanabilirler.
 3. Kütüphaneden yararlanmak isteyenler “KAÜ Kimlik Kartı” ile “KAÜ Merkez Kütüphanesi Okuyucu Kartı” nı  kullanabilirler.

Üniversite Kimlik Kartı: Kafkas Üniversitesi Öğrencileri, akademik ve İdari Personeli üniversite kimlik kartlarını sadece kütüphane içindeki   kaynaklardan yararlanmak için kullanabilir. Kitap ödünç alamaz ve elektronik kaynaklara internet üzerinden erişemez.
KAÜ Kütüphanesi Okuyucu Kartı: Kütüphane tarafından  ödünç alma hakkına sahip üyelere verilen kütüphane kartıdır.

 • Kütüphane üyelik kartını kaybeden üyeler , varsa üzerindeki kitapları iade etmek ve borcunu ödemek  koşulu ile yeni üye kartı alabilirler.
 • Üyelik aidatı ve kütüphanenin hangi hizmetlerinden hangi ücretler karşılığında yararlanılabileceği her yıl Aralık ayı içinde Daire Başkanlığının önerileri üzerine Rektörlükçe belirlenir ve ilgililere duyurulur.
 • Üyelik işlemleri için üyelik ücreti dışında 2 adet vesikalık fotoğraf, KAÜ Kimlik Kartı ve T.C. Nüfus Cüzdanı ile kütüphaneye başvuru yapılarak ilgili formların doldurulması gerekmektedir.
 • Üye olan her kullanıcı Kafkas Üniversitesi Merkez Kütüphanesi kurallarına uymayı taahhüt etmiş sayılır. Kütüphaneye her girişte Okuyucu Kartı  gösterilmek zorundadır. 
 • Üniversiteden ayrılan kütüphane üyeleri kütüphane kartlarını teslim etmek zorundadırlar.

Genel Kurallar 

 Madde 9-   

a) Kütüphaneye her girişte kimlik kartı veya üyelik kartı göstermek zorunludur. Kütüphane kartları başkası tarafından kullanılamaz.

b) Kullanıcıların kütüphaneye girerken cep telefonlarını kapatmaları zorunludur.

c) Kütüphanede sigara içilmez, yüksek sesle konuşulmaz, herhangi bir şey yemek ve içmek yasaktır.

d) Okuyucuların kütüphane görevlilerinin uyarıları doğrultusunda hareket etmeleri zorunludur.

e) Kullanılan materyaller raflara yerleştirilmemeli, masalarda bırakılmalıdır.

f) Kütüphane çıkışı elektronik kontrol sistemine bağlıdır. Ödünç alma işlemi yapılmamış kütüphane materyalinin dışarı çıkarılmaya çalışılması çalıntı işlemi görür ve disiplin işlemi uygulanır.

g)  Kütüphaneye girişlerde çanta vb. gibi eşyaların kilitli dolaba konulması zorunludur. Kütüphaneden çıkarken eldeki çanta ve kitaplar gerektiğinde görevlilerce kontrol edilebilir.

h)  Kullanıcıların özel eşyalarının kütüphanede kaybolması ya da çalınması durumunda kütüphane sorumluluk kabul etmez.

i)  Kütüphane çalışma saatleri Daire Başkanlığınca belirlenerek duyurulur.

j) Herhangi bir nedenle üniversiteden ayrılacak olan üye, kütüphane kartını iade eder.

k) Kullanıcı ile anlaşmazlıkta kütüphane kayıtları esas alınır.

l) Kamera, fotoğraf makinesi vb. ile kütüphane içinde izin almadan çekim yapmak yasaktır.
m) Kitapların tamamının fotokopisinin çekilmesi yasaktır. Ödünç verilen kitaplarda ise sorumluluk okuyucuya aittir.

Ödünç Verme Kuralları

Madde 10-  Kütüphanemize üye olan tüm okuyucularımız ödünç verme servisinden yararlanabilir.  
a)Öğretim elemanları bir defada en fazla 10 kitap, 5 süreli yayın; İdari personel ve öğrenciler ise  5 kitap, 3 süreli yayın ödünç alabilirler.

b) Kitaplar personel için 1 ay, öğrenci için 15 gün süre ile  Süreli yayınlar ise personel için 10 gün, öğrenci için 5 gün süre ile ödünç verilir.

c) Ödünç alınan materyalin başka isteklisi yok ise kitaplar için 2 defa  uzatma süresi uygulanır.
d) Gerektiğinde kütüphane, ödünç alınan materyali süresi dolmadan geri isteyebilir.
e) Ödünç alınan materyal en geç ödünç verme süresi sonunda kütüphaneye iade edilmeli veya süresi uzatılmalıdır.
f) Ödünç verilmeyen materyaller kütüphane içinde kimlik karşılığı kullanılabilir.

g) Kütüphane hizmetlerinden yararlanırken, ihtiyaç duyduğunuz her konuda müracaat  kütüphanecisinden bilgi alabilirsiniz.

h) Kütüphane materyalini izinsiz olarak kütüphane dışına çıkartılmaya çalışılması durumunda yasal işlem uygulanır.
i) Teknolojik gelişmelere bağlı olarak Daire Başkanlığı kütüphane kart uygulamasından vazgeçip, sadece üniversite kimlik kartı ile ödünç verme işlemi yapabilir.

Ödünç Verilemeyecek Kitap ve Diğer Materyaller

Madde  11-  Aşağıda belirtilen materyaller kütüphane dışına ödünç verilemez.

 • Temel Başvuru Kaynakları ( Abstrakt, index, sözlük, ansiklopedi, vb.),
 • Basılı olmayan tezler ( lisansüstü),
 • Süreli yayınların son sayıları,
 • Yazma ve basma nadir eserler,
 • Rezerve kitaplar,
 • Kartografik (atlas, harita, maket vb.) materyaller ve mikroformlar,
 • Müzik notaları,
 • Kütüphane dışına çıkmasında fiziksel açıdan sakınca görülen diğer materyaller.

Gününde İade Edilmeyen Kitap ve Diğer Materyal:

Madde 12-   

      a) Ödünç aldığı kitap veya diğer materyalleri en geç ödünç verme süresi sonunda iade etmeyen veya  süresini uzatmayan okuyucudan, başka hiçbir işleme gerek bulunmaksızın, süre sonunu izleyen günden itibaren geçen her gün ve her bir materyal için para cezası alınır.

      b) Yıl içinde uygulanacak  günlük  ceza miktarı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi gereğince  Daire Başkanının önerisi üzerine Rektörlükçe tespit edilir. 

      c) Gecikme cezası uygulanmaya başlanmış olan okuyucu , ödünç aldığı materyali iade etmediği ve tahakkuk eden gecikme cezası miktarının tamamını ödemediği sürece hiçbir şekilde başka bir kitap veya materyal ödünç verilmez.

      d) Gecikme cezası uygulanan gün sayısının 90 (doksan ) günü aşması halinde, ilgili kullanıcıya materyalin iadesi hakkında uyarı yazısı yazılır. Uyarı yazısının tebliğ tarihten itibaren bir ay içerisinde  materyal iade edilmez ise,  bu kullanıcılara; Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları DisiplinYönetmeliği ile Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uyarınca işlem yapılır. Aynı zamanda, bu kullanıcıların üyelikleri süresiz iptal edilir ve Daire Başkanlığı, söz konusu materyal ile ilgili olarak  “kütüphane çalışanlarının hiçbir kusuru olmadan kaybedilmiş “ gibi işlem yapabilir.

      e) Üniversiteden isteği dışında ilişiği kesilen personel ya da öğrenci üzerinde bulunan kitaplar için “kütüphane çalışanlarının hiçbir kusuru olmadan kaybedilmiş” gibi işlem yürütülür.

      f) Gecikme cezaları, Üniversite bütçesine gelir kaydedilmek üzere ilgili hesaba yatırılır.

Ödünç Alınan Materyalin Yıpratılması veya Kaybedilmesi:

Madde 13- a) Yıpratılan veya kaybedilen kütüphane materyalinin öncelikle piyasadan aynısı ya da daha yeni baskısı temin ettirilir.

      b) Yıpratılan kitabın aynısı bulunamıyorsa aynı değerde başka kitap (Merkez Kütüphanenin belirleyeceği) aldırılır. Yıpratılan kitap kullanıcıya  verilmez.

      c) Kaybedilen materyal için kullanıcı duruma ilişkin bir dilekçeyi Daire Başkanlığı’na verir. Kullanıcı dilekçeyi yazdığı tarihten itibaren bir ay içerisinde materyali temin etmeye çalışır. Ayrıca, bu tarihten itibaren varsa geciktirme cezası durdurulur.  

      d) Bir aylık süre içerisinde temin edilemeyen materyalin, kayıtlardan düşürülmek
amacıyla, Değer Tespit Komisyonu’nca değer tespiti yapılır. Yönetmeliğin 17 nci maddesinin (b) bendi gereğince bu değere % 50 eklenerek kullanıcıdan  tahsil edilir. Varsa geciktirme cezası ayrıca tahsil edilir. Tahsil edilen tutarlar, Üniversite bütçesine gelir kaydedilmek üzere ilgili hesaba yatırılır.

      e) Kayıttan düşme ile ilgili diğer işlemler “Taşınır Mal Yönetmeliği” hükümlerine göre yapılır.

Değer Tespit Komisyonu

Madde 14- Değer tespit komisyonu, “Taşınır Mal Yönetmeliği” hükümlerine  göre oluşturulur ve çalışmalarını yapar.

Görsel-İşitsel Bölüm ile Bilgisayar Laboratuvarı

Madde   15-    Kütüphane bünyesinde oluşturulan; Üniversitedeki eğitim-öğretim programları, araştırmalar ve kullanıcıların kültürel ihtiyaçlarını desteklemek amacı ile sağlanan görsel- işitsel materyallerin ve bu materyallerin kullanımı için ihtiyaç duyulan araç ve gereçlerin belli bir düzen içinde kullanıcı hizmetine sunulmasına imkan sağlayan Görsel-İşitsel Bölüm ile genel amacı eğitim-öğretim ortamında üniversite öğrencilerine derslerine yardımcı olacak şekilde bilgisayar hizmeti vermek olan Bilgisayar  Laboratuvarından yararlanma kuralları.

  Görsel-İşitsel Bölüm, basılı olmayan materyallerin (DVD,VCD,CD, disket, video kaset,ses kaseti vb.) bulunduğu bölümdür.

 • Görsel-İşitsel materyallerden bölüm içinde kullanılmak şartı ile bütün kullanıcılar yararlanabilir.
 • Kullanıcılar  kütüphane içerisinde faydalanmak üzere aldıkları materyali korumak ve zarar vermemekle yükümlüdürler.
 • Materyalin kaybolması, zarar görmesi durumunda kayıp materyal işlemi uygulanır.
 • Film ve müzik materyalinin toplu kullanımı için önceden randevu alınması gerekir. Toplu kullanımlarda kişi sayısı en az yedi olmalıdır.
 • Konferans salonunun rezervasyonu için kütüphanemizde matbu bulunan formun doldurulması gerekir.

KAÜ Merkez Kütüphane Bilgisayar Laboratuvarı Kullanım Politikası

Bilgisayar Laboratuvarından; her yıl Aralık ayı içinde Daire Başkanlığının önerisi üzerine Rektörlükçe belirlenen belli bir ücret  karşılığında ve belli kurallar çerçevesinde  Kütüphaneye üyeliği bulunan ihtiyaç sahipleri faydalanabilir.

Bilgi İşlem Merkezi’ne bağlı olan Bilgisayar laboratuvarı; öğrencilerimizin ders, ödev ve akademik araştırma yapmaları amacıyla hizmete sunulmuştur. Laboratuvarın amacına uygun olarak kullanılabilmesi için aşağıda belirtilen kurallara uyulması gerekmektedir.

KAÜ-BİM meydana gelebilecek yasal gelişmeleri göz önünde tutarak bu Kullanım Politika’larını değiştirme hakkına sahiptir.

I. Bilgisayar Laboratuvarına giriş ve çıkış :

 • Bilgisayar  Laboratuvarı Kafkas Üniversitesi öğrencilerinin kullanımı içindir. KAÜ öğrencileri dışındakiler bu laboratuvarlardan yararlanamaz.
 • Laboratuvar sorumluları laboratuvarı kullanmak isteyen öğrencilere gerektiğinde kimlik kontrolü yapabileceklerdir.
 • Öğrenciler laboratuara girişte; laboratuvar sorumlularına belli bir ücret vererek makbuz almalı ve Öğrenci Numarasını belirterek çalışacağı  bilgisayarın numarasını öğrenmelidir. (Örnek :  5 no’lu bilgisayar gibi)
 • Laboratuvar çıkışlarında; sorumlulara hangi  bilgisayardan çıkış yaptıklarını bildirmelidirler. (Örnek: 5 no’lu bilgisayar gibi)  bilgisayar numaraları Kütüphane-BİM Rezervasyon Programı tarafından otomatik olarak verilmektedir. Bu konuda sorumlularla tartışma yapılmamalıdır.
 • Öğrencinin bilgisayar kullanım hakkı 1 saattir. Bu süreyi dolduran kullanıcının yerine program başka bir öğrenciyi yönlendirecektir. Çalışmanın bitmediği durumlarda sorumlulardan tekrar yer numarası almak zorunludur.
 • Bilgisayardaki problemlerde ilk önce görevliye başvurulmalıdır. Eğer sorun önemliyse, görevlinin izniyle başka bir bilgisayara geçilebilir. İzinsiz bilgisayar değişimi yapılamaz.

II. Genel Kurallar :

 • Laboratuvara yiyecek, içecek sokmak yasaktır. Çalışma ortamları temiz ve düzenli tutulmalıdır.
 • Laboratuvarda cep telefonu kullanımı yasaktır.
 • Laboratuvarda sigara v.b tütün ürünlerin kullanılması yasaktır.
 • Laboratuvarın sessiz ve sakin ortamını bozacak yüksek sesle konuşma, tartışma yapılması yasaktır.
 • Laboratuvarda ki bilgisayarların birden fazla kişi tarafından kullanılması yasaktır.    
 • Programların eklenip-çıkarılması ve denetlenmesi KAÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığının yetkisi dahilindedir.
 • Toplum ahlak kurallarına uymayan, diğer kullanıcıları rahatsız edici içerik barındıran web sayfalarına giriş yasaktır.

Kullanıcılar Kılık Kıyafet Yönetmeliği’ne (YÖK’ün Kılık Kıyafet mevzuatına göre) uymak zorundadır.

 • Laboratuvarımız güvenlik kameraları ile izlenmekte ve görüntüler kaydedilmektedir. Kullanıcıların laboratuarı bu bilinçle kullanmaları gerekmektedir.

III. Genel Kullanım :

 • Laboratuvarda bulunan bilgisayarların donanımlarına zarar verecek davranışlarda bulunmak yasaktır.
 • Bilgisayarların işletim sistemlerini ve kurulu yazılımların çalışmasını engelleyici davranışlarda bulunmak yasaktır.
 • BİM’in güvenlik sistemlerine girmeye çalışmak, konfigürasyonlar üzerinde değişiklik yapmaya çalışmak yasaktır.
 • Rastgele ve alıcının istemi dışında e-posta (SPAM iletiler) göndermek yasaktır.
 • Kişilik haklarını zedeleyici, hakaret içeren e-posta göndermek yasaktır.
 • Başka bir kullanıcının posta hesabını, o kullanıcının açık izni olmadan mesaj gönderme amacıyla kullanmak yasaktır.
 • Her kullanıcı kendi hesabından ve şifresinden sorumludur.
 • Başkalarının telif haklarını ihlal edici konumda olan (copyright) materyali (yazı, makale, kitap, film, müzik eserleri gibi) kopyalamak/iletmek/yayınlamak/dağıtmak yasaktır.
 • Disket, flash bellek vb. kullanılmadan önce virüs için kontrol edilmelidir.
 • Bilgisayar kullanımı sırasında tüm bilgisayarlarda bilgi-işlem merkezinden kaynaklanan internet hattı kopukluklarında kullanıcı, kullanılmayan süreyi aynı gün içinde kullanmak şartıyla, makbuzun arkasını görevliye imzalatarak daha sonra kullanabilir.
 • Bilgisayar laboratuvarında yazıcı hizmeti de verilecektir.  
 • Bilgisayar laboratuvarı, kütüphanenin bir bölümü olduğu için kütüphane kuralları aynen burada da geçerlidir.

Uygulama ve Yaptırımlar

KAÜ-BİM tarafından; gerçekleşen eylemin, yoğunluğuna, kaynaklara veya kişi/kurumlara verilen zararın boyutuna, tekrarına göre aşağıdaki yaptırımlar uygulanır.

a)   Kullanıcı sözlü ve/veya yazılı olarak uyarılır.

b)   Kullanıcının, KAÜ Merkez Kütüphane Bilgisayar Laboratuvarına girişi sınırlı veya  sınırsız süre ile kapatılabilir.
c)   Disiplin yönetmeliği çerçevesinde işlem yapılır.

Kullanım politikalarının ve kullanıcı tanımlarının yetersiz kaldığı durumlar Kafkas  Üniversitesi makamlarınca değerlendirilir.


Diğer Hükümler

Madde 16- Kütüphanelerin açılış-kapanış saatleri ve buna bağlı olarak personelin çalışma zamanları Daire Başkanlığının önerisi üzerine Rektörlükçe belirlenir.

Yürürlük
Madde 17- Bu Yönerge Üniversite Senatosunca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 18- Bu Yönerge hükümlerini Kars Kafkas Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Kütüphaneden Yararlanma Kuralları

  Üyelik Koşulları:

 1. Kütüphaneden, Üniversitenin akademik ve idari personeli, emekli akademik personeli, kayıtlı öğrencileri ile üniversite dışından gelen araştırmacılar yararlanabilirler.  
 2. Üniversite dışından gelen araştırmacılar sadece kütüphane  içerisinde sunulan hizmetlerimizden faydalanabilirler.
 3. Kütüphaneden yararlanmak isteyenler “KAÜ Kimlik Kartı” ile “KAÜ Merkez Kütüphanesi Okuyucu Kartı” nı  kullanabilirler.

Üniversite Kimlik Kartı: Kafkas Üniversitesi Öğrencileri, akademik ve İdari Personeli üniversite kimlik kartlarını sadece kütüphane içindeki   kaynaklardan yararlanmak için kullanabilir. Kitap ödünç alamaz ve elektronik kaynaklara internet üzerinden erişemez.

KAÜ Kütüphanesi Okuyucu Kartı: Kütüphane tarafından  ödünç alma hakkına sahip üyelere verilen kütüphane kartıdır.

 • Kütüphane üyelik kartını kaybeden üyeler , varsa üzerindeki kitapları iade etmek ve borcunu ödemek  koşulu ile yeni üye kartı alabilirler.
 • Üyelik aidatı ve kütüphanenin hangi hizmetlerinden hangi ücretler karşılığında yararlanılabileceği her yıl Aralık ayı içinde Daire Başkanlığının önerileri üzerine Rektörlükçe belirlenir ve ilgililere duyurulur.
 • Üyelik işlemleri için üyelik ücreti dışında 2 adet vesikalık fotoğraf, KAÜ Kimlik Kartı ve T.C. Nüfus Cüzdanı ile kütüphaneye başvuru yapılarak ilgili formların doldurulması gerekmektedir.
 • Üye olan her kullanıcı Kafkas Üniversitesi Merkez Kütüphanesi kurallarına uymayı taahhüt etmiş sayılır. Kütüphaneye her girişte Okuyucu Kartı  gösterilmek zorundadır. 
 • Üniversiteden ayrılan kütüphane üyeleri kütüphane kartlarını teslim etmek zorundadırlar.

Genel Kurallar 

 1. Kütüphaneye her girişte kimlik kartı veya üyelik kartı göstermek zorunludur. Kütüphane kartları başkası tarafından kullanılamaz.
 2. Kullanıcıların kütüphaneye girerken cep telefonlarını kapatmaları zorunludur.
 3. Kütüphanede sigara içilmez, yüksek sesle konuşulmaz, herhangi bir şey yemek ve içmek yasaktır.
 4. Okuyucuların kütüphane görevlilerinin uyarıları doğrultusunda hareket etmeleri zorunludur.
 5. Kullanılan materyaller raflara yerleştirilmemeli, masalarda bırakılmalıdır.
 6. Kütüphane çıkışı elektronik kontrol sistemine bağlıdır. Ödünç alma işlemi yapılmamış kütüphane materyalinin dışarı çıkarılmaya çalışılması çalıntı işlemi görür ve disiplin işlemi uygulanır.
 7. Kütüphaneye girişlerde çanta vb. gibi eşyaların kilitli dolaba konulması zorunludur. Kütüphaneden çıkarken eldeki çanta ve kitaplar gerektiğinde görevlilerce kontrol edilebilir.
 8. Kullanıcıların özel eşyalarının kütüphanede kaybolması ya da çalınması durumunda kütüphane sorumluluk kabul etmez.
 9. Kütüphane çalışma saatleri Daire Başkanlığınca belirlenerek duyurulur.
 10. Herhangi bir nedenle üniversiteden ayrılacak olan üye, kütüphane kartını iade eder.
 11. Kullanıcı ile anlaşmazlıkta kütüphane kayıtları esas alınır.
 12. Kamera, fotoğraf makinesi vb. ile kütüphane içinde izin almadan çekim yapmak yasaktır.
 13. Kitapların tamamının fotokopisinin çekilmesi yasaktır. Ödünç verilen kitaplarda ise sorumluluk okuyucuya aittir.

Ödünç Verme Kuralları

 Kütüphanemize üye olan tüm okuyucularımız ödünç verme servisinden yararlanabilir.  
a)Öğretim elemanları bir defada en fazla 10 kitap, 5 süreli yayın; İdari personel ve öğrenciler ise  5 kitap, 3 süreli yayın ödünç alabilirler.

b) Kitaplar personel için 1 ay, öğrenci için 15 gün süre ile  Süreli yayınlar ise personel için 10 gün, öğrenci için 5 gün süre ile ödünç verilir.

c) Ödünç alınan materyalin başka isteklisi yok ise kitaplar için 2 defa  uzatma süresi uygulanır.

d) Gerektiğinde kütüphane, ödünç alınan materyali süresi dolmadan geri isteyebilir.

e) Ödünç alınan materyal en geç ödünç verme süresi sonunda kütüphaneye iade edilmeli veya süresi uzatılmalıdır.

f) Ödünç verilmeyen materyaller kütüphane içinde kimlik karşılığı kullanılabilir.

g)Kütüphane hizmetlerinden yararlanırken, ihtiyaç duyduğunuz her konuda müracaat  kütüphanecisinden bilgi alabilirsiniz.

h) Kütüphane materyalini izinsiz olarak kütüphane dışına çıkartılmaya çalışılması durumunda yasal işlem uygulanır.

i) Teknolojik gelişmelere bağlı olarak Daire Başkanlığı kütüphane kart uygulamasından vazgeçip, sadece üniversite kimlik kartı ile ödünç verme işlemi yapabilir.

Ödünç Verilemeyecek Kitap ve Diğer Materyaller

Aşağıda belirtilen materyaller kütüphane dışına ödünç verilemez.

 • Temel Başvuru Kaynakları ( Abstrakt, index, sözlük, ansiklopedi, vb.),
 • Basılı olmayan tezler ( lisansüstü),
 • Süreli yayınların son sayıları,
 • Yazma ve basma nadir eserler,
 • Rezerve kitaplar,
 • Kartografik (atlas, harita, maket vb.) materyaller ve mikroformlar,
 • Müzik notaları,
 • Kütüphane dışına çıkmasında fiziksel açıdan sakınca görülen diğer materyaller.

Gününde İade Edilmeyen Kitap ve Diğer Materyal:

 1. Ödünç aldığı kitap veya diğer materyalleri en geç ödünç verme süresi sonunda iade etmeyen veya  süresini uzatmayan okuyucudan, başka hiçbir işleme gerek bulunmaksızın, süre sonunu izleyen günden itibaren geçen her gün ve her bir materyal için para cezası alınır.
 2. Yıl içinde uygulanacak  günlük  ceza miktarı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi gereğince  Daire Başkanının önerisi üzerine Rektörlükçe tespit edilir. 
 3. Gecikme cezası uygulanmaya başlanmış olan okuyucu , ödünç aldığı materyali iade etmediği ve tahakkuk eden gecikme cezası miktarının tamamını ödemediği sürece hiçbir şekilde başka bir kitap veya materyal ödünç verilmez.
 4. Gecikme cezası uygulanan gün sayısının 90 (doksan ) günü aşması halinde, ilgili kullanıcıya materyalin iadesi hakkında uyarı yazısı yazılır. Uyarı yazısının tebliğ tarihten itibaren bir ay içerisinde  materyal iade edilmez ise,  bu kullanıcılara; Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları DisiplinYönetmeliği ile Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uyarınca işlem yapılır. Aynı zamanda, bu kullanıcıların üyelikleri süresiz iptal edilir ve Daire Başkanlığı, söz konusu materyal ile ilgili olarak  “kütüphane çalışanlarının hiçbir kusuru olmadan kaybedilmiş “ gibi işlem yapabilir.
 5. Üniversiteden isteği dışında ilişiği kesilen personel ya da öğrenci üzerinde bulunan kitaplar için “kütüphane çalışanlarının hiçbir kusuru olmadan kaybedilmiş” gibi işlem yürütülür.
 6. Gecikme cezaları, Üniversite bütçesine gelir kaydedilmek üzere ilgili hesaba yatırılır.

Ödünç Alınan Materyalin Yıpratılması veya Kaybedilmesi:

a) Yıpratılan veya kaybedilen kütüphane materyalinin öncelikle piyasadan aynısı ya da daha yeni baskısı temin ettirilir.
b) Yıpratılan kitabın aynısı bulunamıyorsa aynı değerde başka kitap (Merkez Kütüphanenin belirleyeceği) aldırılır. Yıpratılan kitap kullanıcıya  verilmez.

c) Kaybedilen materyal için kullanıcı duruma ilişkin bir dilekçeyi Daire Başkanlığı’na verir. Kullanıcı dilekçeyi yazdığı tarihten itibaren bir ay içerisinde materyali temin etmeye çalışır. Ayrıca, bu tarihten itibaren varsa geciktirme cezası durdurulur.  

d) Bir aylık süre içerisinde temin edilemeyen materyalin, kayıtlardan düşürülmek
amacıyla, Değer Tespit Komisyonu’nca değer tespiti yapılır. Yönetmeliğin 17 nci maddesinin (b) bendi gereğince bu değere % 50 eklenerek kullanıcıdan  tahsil edilir. Varsa geciktirme cezası ayrıca tahsil edilir. Tahsil edilen tutarlar, Üniversite bütçesine gelir kaydedilmek üzere ilgili hesaba yatırılır.

e) Kayıttan düşme ile ilgili diğer işlemler “Taşınır Mal Yönetmeliği” hükümlerine göre yapılır.


NOT: ** Kütüphaneye üye olan tüm okuyucular, kütüphane kurallarını ve kütüphane ödünç alma koşullarını kabul etmiş sayılırlar.

BAĞIŞ YAYIN KABUL ETME İLKELERİ

 • Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı; kitap, süreli yayın, kitap dışı belge (materyal) ve kütüphanenin ihtiyacı olan diğer araç-gereci bağış olarak kabul eder.
 • Bağış yapılacak yayınlar bir Üniversite Kütüphanesine uygun niteliklere sahip, güncelliğini ve bilimsel özelliğini yitirmemiş, Üniversitede verilen eğitime uygun ya da araştırmacıları sosyal ve kültürel açıdan destekleyici nitelikte olmalıdır.
 • Fen bilimleriyle ilgili yayınlarda güncelliği devam eden kaynaklar, Sosyal bilimlerde ise edebi eser niteliği taşıyan yayınlar olmalıdır.
 • Bağışlanan yayınlar bir kütüphane koleksiyonunda bulunarak çoklu kullanıma olanak verecek nitelikte olmalıdır.
 • Bağışları (bağış yayını) kabul edilenlere Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nca bağışının kabul edildiğini bildirir teşekkür yazısı yazılır.
 • Bağışta bulunulan yayınlara Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nca, "………...’nın bağışıdır damgası vurulur.
 • Gazetelerin promosyon olarak verdiği yayınlar kağıt, basım ve içerik açısından değişiklik gösteriyorsa bağış kabul edilemez.
 • Fiziksel açıdan temiz kullanılmamış, sayfaları eksik, kaşelenmiş, notlar yazılmış çizilmiş yayınlar bağış olarak kabul edilemez.
 • İçerik açısından insanları yönlendirici siyasi vb. propaganda içeren yayınlar bağış kabul edilemez.
 • Süreli yayınlarda; kendi içinde cilt bütünlüğü sağlamayan yayınlarla, mevcut koleksiyon ile bütünlük sağlamayan yayınlar ve tek sayılar bağış olarak kabul edilemez.
 • İlköğretim, lise ders kitapları, teksir, ders notları v.b. özellikler gösteren yayın ve materyaller bağış olarak kabul edilemez.
 • Bağış yapan kişiler için, kütüphane içinde dermenin bütünlüğünü bozacak şekilde özel bir koleksiyon ya da raf oluşturulamaz. Ancak bağışlanan yayınlar yazma, nadir eserlerden oluşan zengin bir dermeyi oluşturuyorsa özel bir bölüm oluşturulabilir. Bu konudaki kararı da Rektör verir.
 • Yayınların rafa çıkarılması veya çift nüsha olanlar için başka birim ya da kurum kütüphanesine bağış ve değişim olarak gönderilmesi ile ilgili yetki ve haklar Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’na aittir.

Bağış yapan kişiler sonradan yaptıkları bağışlarla ilgili herhangi bir hak ve istekte bulunamazlar.